HTML

Tuesday, 29 May 2018

കേരള ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം ,Section 82 പ്രകാരം കേരളത്തിൽ ഭൂമിയ്ക്ക് സീലിംഗ് പരിധി

കേരളത്തിൽ സമ്പന്നർ അനിയന്ത്രിതമായി ഭൂമി വാങ്ങികൂട്ടുന്നത് തടയുന്നതിനായി
കേരള ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം ,Section 82 പ്രകാരം കേരളത്തിൽ ഭൂമിയ്ക്ക് സീലിംഗ് പരിധി നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് .അത് ഇപ്രകാരമാണ് .കേരളത്തിനുള്ളിൽ ഒരു 1)വ്യക്തിയ്ക്ക് ,മാക്സിമം 7 .5 ഏക്കർ. 2) 5 പേർ അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന് മാക്സിമം 15 ഏക്കർ .3) 5 പേരിൽ കൂടുതൽ ഉള്ള ഓരോ അംഗത്തിനും ഓരോ ഏക്കർ ,എന്നാൽ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര തന്നെയായാലും കുടുംബത്തിന് ആകെ 20 ഏക്കർ കവിയാൻ പാടില്ല .4) കമ്പനികൾക്ക് മാക്സിമം 15 ഏക്കർ ,അതിലധികം കൈവശം വയ്ക്കണമെങ്കിൽ Section 82 (3) പ്രകാരം സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഇളവ് വാങ്ങണം .നിയമം ഇതായിരിക്കെ ,കേരളത്തിനുള്ളിൽ ,ഓരോ വ്യക്തിയും ,കുടുംബവും എത്ര ഭൂമി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ,എത്ര ഭൂമി കൈവശം വയ്ക്കുന്നു എന്നറിയാൻ യാതൊരു സംവിധാനവും നിലവിൽ ഇല്ല. നിയമപ്രകാരം സീലിംഗ് പരിധിയിലധികം കൈവശം വയ്ക്കുന്ന ഭൂമി മിച്ചഭൂമി യാണെന്നിരിക്കെ ,അത് കണ്ടു പിടിക്കാനുള്ള സംവിധാനത്തിന്റെ അപര്യാപ്തത കാരണം സർക്കാരിന് നാളിതു വരെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ലക്ഷകണക്കിന് ഏക്കർ ഭൂമിയും ,ഭൂരഹിതന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി എന്ന സ്വപ്നവും:..
*വിചാര സന്ധ്യ*

" *കേരളത്തിലെ ഭൂപരിഷ്കരണം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടതെങ്ങനെ* "

ഭാരതീയവിചാരകേന്ദ്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

31 മെയ് 2018 വ്യാഴാഴ്ച
സമയം: 5.50 PM

വിഷയാവതരണം:
ശ്രീ കെ. പി. കൈലാസ് നാഥ്
കേരള കൗമുദി ചീഫ് റിപ്പോർട്ടർ

ഏവർക്കും സ്വാഗതം🙏🏻

Sunday, 13 May 2018

Easement. Pathway to our property

More than 60 years we are using a pathway which is belong to my neighbor, this is the only way to our land. On 1986 UDR survey the pathway is subdivided as pathway.but now the land owner object us to use the pathway. What can I do.

Asked 2 years ago in Property Law from Tiruppur, Tamil Nadu

Religion: Hindu

1) Section 13 of the Indian Easements Act deals with easement of necessity An easement of necessity means an easement without which the property cannot be used at all. Mere convenience is not the test of an easement of necessity. It can be claimed only when there is absolute necessity for it, i.e. when the property cannot be used at all without the easement and not merely where it is necessary for its reasonable, or more convenient enjoyment. A man cannot acquire a right of way as an easement of necessity, if he has any other means of access to his land however more inconvenient it may be than be passing over his neighbours 2) under section 35 of easement act you can obtain permanent injunction restraining your neighbour from obstructing your right of passage . pending hearing and final disposal of suit you can claim interim reliefs .

You have absolute right for using the pathway if it is used more than 20 + 2 years uninterruptedly and as of right . So you may approach civil court and seek injunction against the person who object the usage under the ground easement by necessity .So all the other person who used this path way can also join with you.

Friday, 30 March 2018

Civil or Criminal Trial - Every stay order will automatically expire in 6 months from today including existing stay orders(SC)

Civil or Criminal Trial - Every stay order will automatically expire in 6 months from today including existing stay orders(SC) Click& see https://goo.gl/8pYLKL

Thursday, 15 March 2018

പന്ത്രണ്ട് വയസിനു താഴെ പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വധശിക്ഷ; മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ

പന്ത്രണ്ട് വയസിനു താഴെ പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വധശിക്ഷ; മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഹരിയാനയിലും ബില്ലിന് അംഗീകാരം; ബിൽ അംഗീകരിച്ചത് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ വകുപ്പുകൾ ഭേദഗതി ചെയ്ത്.http://www.marunadanmalayali.com/

NO PROPERTY SALE ON POWER OF ATTORNEY: SUPREME COURT

NO PROPERTY SALE ON POWER OF ATTORNEY: SUPREME COURT

No property sale on power of attorney: Supreme Court

Property sales through the common practice of general power of attorney (GPA) will not give ownership title to the buyer. 

In a landmark judgment that is expected to send a large number of property owners into a tizzy, the Supreme Court held that the GPA method of immovable property sales is not a valid form of transfer of property. 

A three-judge bench presided over by Justice R. V. Raveendran said that property can be lawfully transferred only through registered sale deeds. 

"A power of attorney is not an instrument of transfer in regard to any right, title or interest in an immovable property," the bench said, after interpreting various provisions of the law concerning property sales. However, the bench said the judgment will not affect "genuine transactions" under the GPA. 

The judgment delivered on Wednesday would have an impact on both freehold and leasehold properties and affect the mode of transfer of property in Delhi and the National Capital Region (NCR) where GPA sales are very common. Even though it can cause some hardship to those who have already purchased property through the GPA, the order will help curb evasion of duties, flow of black money into real estate and also save people from being cheated by unscrupulous owners selling the same property to several people. 

Navin Raheja, chairman and managing director of Raheja Developers said, "The court's decision will help to curb the circulation of black money to some extent in the real estate sector where titles are manipulated. Besides, many property transactions where prices are rounded off will be affected. However, overall there won't be any significant impact on normal property sales." 

The apex court said there can be no mutation of property in municipal and revenue records on the basis of such documents. The bench, however, clarified that its order should not be a ground for disturbing mutations already effected by the Delhi Development Authority (DDA) or any other authority. 

But, there is little relief for thousands of people who hold property without mutation as GPA sales can only be treated as existing sale agreements. An application of the order with prospective effect would have protected their interest. The court, though, stressed that it had merely reiterated the well- settled legal position that such transactions cannot be treated as completed transfers. 

The court could not make the order applicable with prospective effect as it had not laid down any new law. However, it said that those who had already bought property through GPA before its judgment could use the documents to apply for regularisation of allotments and leases by development authorities. "Nothing prevents affected parties from getting registered deeds of conveyance to complete their title. The said transactions may also be used to obtain specific performance or to defend possession under section 53A of TP (Transfer of Property) Act," the court said. 

In order to ensure that GPA continues to serve its purpose, the court said its judgment will not affect the validity of sale agreements and powers of attorney executed in genuine transactions. "For example, a person may give a power of attorney to his spouse, son, daughter, brother, sister or a relative to manage his affairs or to execute a deed of conveyance." 

The court further said that a person can enter into a development agreement with a land developer or builder for developing the land either by forming plots or by constructing apartment buildings. In that connection he can execute an agreement of sale and grant a power of attorney that will allow the developer to further sell the property to prospective purchasers. 

While hearing a matter on the subject, the court had decided to clarify the law on the issue as such transfers had not only led to evasion of stamp duty and registration charges but had also provided scope for investing black money in real estate. Besides, such transfers were giving nightmares to bona fide purchasers as the same property could be sold to several people in the absence of verification or certification of title. A proper verification of ownership was possible only if all property were transferred through registered sale deeds. 

Noting that such transactions were now not just limited to Delhi but had spread to neighbouring areas, the court had sought the views of the Centre and the states of Delhi, Haryana, Punjab and Uttar Pradesh. There was a near unanimity that such transactions should be discouraged as it caused loss of revenue and increased litigation due to defective titles. 

Going into the legality of such transfers, the court said any contract of sale which was not a registered sale deed would fall short of the requirements of the relevant provisions of the Transfer of Property Act and could not confer any title. The court said a transfer of property by way of sale could only be by a sale deed. "In the absence of a deed of conveyance (duly stamped and registered as required by law), no right, title or interest in an immovable property can be transferred," the bench said.

Thursday, 8 March 2018

Tenanted Premises under Rent Act.

Rent Act Book Chapters
+++++++++++++++++++
Friends I invite the author in you to write articles in my book Tenanted Premises under Rent Act.

Selected articles may be published with the contributors name and photograph. Some of the chapters in the book may be as under.

Feel free to suggest other chapters in the book.
##############
Your suggestions with regards to the book maybe communicated to me
Adv. Vinod Sampat
@ Address Adv Vinod Sampat 
A 901 Sheetalnath Tower, Sudha Park, Vallabh Baugh Lane Ext., Ghatkopar East, Mumbai 400 077 Mob. 7021919950 / 9987622225./ off 2506 2175 / 25062176. Email  vinod@vinodsampat.com It's very near to Eastern Express Highway and SCLR. Refer Google Maps.
#############

Some of the chapters in the book may be as under
+++++++++++++++++
Chapters
Chapter 1.
Redevelopment Scheme

a. Different Redevelopment Schemes
b. Salient Features of each Scheme
c. Comparative Analysis of Each Scheme
d. Legality of Tenants Association

Xxxxxxxxxxxxx
Chapter 2.
Precautions to be taken
a.Precautions during Redevelopment
b.Taxation
b1. Income Tax
b2. GST
c. Rent
d. Submission of plan
e. Corpus
f. Appointment of PMC
g. Checklist.
g1. For Landlord
g2. Checklist for Tenant
h. Restrictions with regards to Transfer of Tenancy
i. Sec. 95A of Mhada
j. Mischiefs done by Landlord
k.Mischief done by Tenants
l Irrevocable Consent of Tenant to be submitted to Mhada
m. Time limit within which building has to be constructed
n. Precautions before Taking Possession of Constructed Building.
a. Occupation Certificate
b. Building Completion Certificate.
c. Past liabilities
d. Details of Ongoing Contracts
e. Documents to be collected from Builder
f. Formation of Co-operative Society
g. Conveyance of Co operative Society.

Xxxxxx
Chapter 3
Specimen Court Petitions

a1.Premises not vacated by some tenants
a2. Tenancy not being transferred by Landlord
a3. Disputes amongst Occupants
a4. Application for Standard Rent
a5.

Xxxxxxxxxxxxx
Chapter 4
Landmark Court Judgments

Bonafide Use
Rent not being Paid
Unauthorised Changes in Flat

Xxxxxxx
Chapter 5
FAQ
a. Standard Rent
b. Permitted Increases
c.Death of Tenant
Procedure for Transfer of Tenancy
d. Permission from Charity Commissioner
e. Demise of Tenant during Redevelopment
f. Tenancy vs Will
g. Can Tenant sell premises without Landlords Consent
h. Induction of Third Party by Tenant
i. Gratuitous Licencee
j. Dispute Amongst Landlord whom to pay Rent.
k. Repairs of Tenanted Premises
l. Permitted Changes in tenanted premises by tenant
m. Rights of Landlord
n. Right of Tenant
o. Right to Information
p. Stages in a court case
q. Time taken in a court case
r. Different types of cases filed in Small Causes Court
s. Right of Aggrieved Party to Appeal
t. Time Taken in Appeal
u. Consent Term
v. Precautions when premises are sub letter with landlords consent
w. Transfer of Tenancy
x. Registration of Tenancy Agreement
y. Stamp Duty on Transfer of Tenancy
z. Consideration to be paid for transfer of Tenancy
z1. Keeping Tenanted premises locked
z2. Purchase of Additional Premises by Tenant
z3. Minimum size of premises

Xxxxxxxx
Chapter 6
Precautions to be taken by Landlord
For Residential Premises Tenants
For Commercial Premises Tenants
Precautions to be taken by Tenant

Xxxxxx
Chapter 7
Rights of Senior Citizens in Tenanted Property

Xxxxxxxxxxxxx
Chapter 8
Rera Rules & Regulations

Xxxxxxxxxxxxx
Chapter 9
BMC & Unauthorised Construction

XXXXXXXXXXX
THE END
XXXXXXXXXXX

Saturday, 2 December 2017

The Registration Act, 1908 - Sec. 69 - *Whether Sub Registrar or Registrar General can cancel registration of a registered document?

✍The Registration Act, 1908 - Sec. 69 - *Whether Sub Registrar or Registrar General  can cancel registration of a registered document?*
✍ *Held:* There is no express provision in the Act of 1908 which empowers the Registrar to recall such registration. The fact whether the document was properly presented for registration cannot be reopened by the Registrar after its registration,  the power of the Inspector General is limited to do superintendence of registration offices and make Rules in that behalf. Even the Inspector General has no power to cancel the registration of any document which has already been registered.
*-Supreme Court*
Satya Pal Anand
Vs.
State Of M.P. And Others

*(2016) 10 SCC 767*